YU Shengyao
Release date: 2019-06-05

YU Shengyao


Professor
Key Lab of Submarine Geosciences and Prospecting Techniques, MOE (OUC)
 College of Marine Geosciences
 Ocean University of China
 238 Songling Road, Qingdao 266100, China
 Phone and FAX: 86-532-6678-1971
 Email address: yushengyao@ouc.edu.cn,
 yushengyao1981@163.com

 

Education:

2011   Ph.D. Structural Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, P.R. China

2007   Master’s Degree in Structural Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, P.R. China

2004    B.S. Geology, Jilin University, Changchun, P. R. China

 

Professional Employment:

2016-present

Professor   and Doctoral Supervisor, Ocean University of China, Qingdao, China

2014-2017

Postdoctoral   Research Associate, Jilin University, Changchun, China

2014-2016

Associate Researcher,   Chinese   Academy of Geological Sciences, Beijing, China

2011-2013

Assistant   Researcher, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, China

2007-2008

Assistant Engineer, Shenyang   Geological Surver Center,Shenyang,China

 

Research Interests:

Tectonics and Metamorphic Geology
 Recent research topics include (1) metamorphism and anatexis in the collision orogenic belt: North Qaidam and Altyn HP-UHP metamorphic belt , (2) supercontinent reconstruction: research on the precambrian metamorphic basement of Tarim craton, (3) continental crust growth and differentiation: continental arc metamorphism, anatexis and magmatism in North Qilian and North Qaidam, (4) tectonic processes of the Yanshanian continental margin: studies on metamorphism, deformation and magmatism of the Bangong-Nujiang suture belt in the southwestern continental margin, the subduction-collision belt of the Pacific Ocean in the eastern continental margin and the Mongol-Okhotsk orogenic belt in the northern continental margin.


Representative Publications and AchievementsSCI:

Yu, Shengyao*, Li Sanzhong, Zhang Jianxin, Liu Yongjiang, Peng Yinbiao, Li Yunshuai. Grenvillian orogeny in the Oulongbuluke Block, NW China: Constraints from an ~1.1 Ga Andean-type arc magmatism and metamorphism. Precambrian Research, 2019, 320, 424-437.

Yu, Shengyao*, Li Sanzhong, Zhang Jianxin, Sun Deyou, Peng Yinbiao. Linking high pressure mafic granulite, TTG-like leucosome and pluton, and crustal growth during continental collision. Geological Society of American Bulletin, 2018, Doi: doi.org/10/1130/B31822.

Yu, Shengyao*, Zhang Jianxin, Li Sanzhong, Sun Deyou. Continuity of the North Qilian and North Altun orogenic belts of NW China: evidence from newly discovered Paleozoic low-Mg and high-Mg adaktic rocks. Geological Magazine, 2018,155(8), 1684-1704.

Cai, Zhihui, Xu Zhiqin, Yu Shengyao*, Li Sanzhong, He Bizhu, Ma Xuxuan, Chen Xijie, Xu Xiaoyin. Neoarchean magmatism and implications for crustal growth and evolution of the Kuluketage region, northeastern Tarim Craton. Precambrian Research. 2018. 304: 156-170.

Li,Yunshuai , Zhang Jianxin , Khan M.G. Mostofa, Wang Yuebo , Yu Shengyao* , Cai Zhihui , Li Pengfei , Zhou Guisheng ,Fu Changlei , Mao Xiaohong . Petrogenesis of carbonatites in the Luliangshan region, North Qaidam, northern Tibet, China: Evidence for recycling of sedimentary carbonate and mantle metasomatism within a subduction zone. Lithos. 2018. 322 (1)148-165.

Zhao, Xilin, Jiang Yang, Yu Shengyao*, Xing Guangfu. Geochemical, zircon U–Pb–Hf, and whole-rock Sr–Nd isotopic study of Late Jurassic Sanming A-type granite in the Wuyi area, Fujian province, Southeast China. Geological Journal. 2018. 53, 2204-2218 .

Zhang ,Jianxin, Mattinson Chris, Yu Shengyao, Li Yunshuai, Yu Xingxing, Mao Xiaohong, Lu Zenglong, Peng Yinbiao. Two contrasting accretion v. collision orogenies: insights from Early Paleozoic polyphase metamorphism in the Altun–Qilian–North Qaidam orogenic system, NW China. Geological Society of London, Special Publications, 2018. 474, doi.org/10.1144/SP474.8.

Li ,XiYao, Li San Zhong, Yu Sheng Yao, Santosh M, Zhao Shu Juan, Guo Xiao Yu, Cao Hua Hua, Wang Yong Ming, Huang Zeng Bao. Early Paleozoic arc–back-arc system in the southeastern margin of the North Qilian Orogen, China: Constraints from geochronology, and whole-rock elemental and Sr-Nd-Pb-Hf isotopic geochemistry of volcanic suites. Gondwana Research. 2018. 59, 9–26.

Zhou, Jie, Li Sanzhong, Wang Genhou, M, Santosh, Zhang Li, Yu Shengyao, Liu Yiming, Li Xiyao. Petrogenesis of Eocene mineralized porphyry in Bijiashan, eastern margin of Tibet plateau: Constraints from geochronology, geochemistry and Hf isotopes. Lithos doi.org/10.1016 /j.lithos.2018.06.012

Mu, Dunling, Li Sanzhong, Wang Qian, Ian Somerville, Wang Yuhua, Zhao, Shujuan, Li Xiyao, Yu Shengyao, Suo Yanhui. Early Paleozoic Orocline in the Central China Orogen. Gondwana Research. doi.org/10.1016/j.gr.2018.04.019

Liu, Xiaoguang, Li Sanzhong, Li Xiyao, Zhao Shujuan, Wang Tongshan, Yu Shengyao, Dai Liming, Zhou Zaizheng, Guo Runhua. Detrital zircon U-Pb geochronology and provenance of the Sanxiatian Formation (Huade Group) in the North China Craton: Implications for the breakup of the Columbia supercontinent. Precambrian Research, 2018,310, 305-319.

Li, Sanzhong , Suo Yanhui , Li Xiyao , Liu Bo ,Dai Liming , Wang Guangzeng,Zhou Jie , Li Yang ,Liu Yiming , Cao Xianzhi, I. Somervillec, MuDunling ,Zhaoa Shujuan ,Liu Jinping , Meng Fan ,Zhen Libing ,Zhao Lintao ,Zhu Junjiang ,Yu Shengyao , LiuYongjiang , ZhangGuowei . Microplate tectonics: new insights from micro-blocks in the global oceans, continental margins and deep mantle. Earth Science Reviews. 2018. 1851029-1064.

Li, Sanzhong, Suo Yanhui , Yu Shengyao, Li Rongxi, Yang Gaoxue , I.D. Somerville. Central China Orogen along the Silk Road (Part 2): Mineral deposits, hydrocarbons, geohazards, and environments. Geological Journal. 2018. 53(S1): 4-7.

Li, Sanzhong, SuoYanhui ,Li Rongxi ,Yu Shengyao ,Yang Gaoxue , I.D. Somerville.Tianshan Orogen along the Silk Road (Volume 3): Orogen links, geochemistry, geochronology, mineral deposits, and environments. Geological Journal. 2018. 53(S2): 3-7.

Yu, Shengyao*, Zhang JianxinLi Sanzhong.  Late Paleoproterozoic granulite-facies metamorphism and anatexis in the Oulongbuluke block: NW China: Response to the assembly of the Columbia supercontinent. Precambrian Research, 2017,291, 42-62.

Yu, Shengyao*, Li Sanzhong, Zhang Jianxin, Sun Deyou. Adakitic Rocks Resulting from Partial melting of Metabasite at High-Pressure Granulite-Facies Condition during Continental Collision. Acta Geologica Sinica, 2017, 91 (3): 1157-1158.

Yu, Shengyao*, Zhang Jianxin, Li Sanzhong, Peng Yinbiao.Anatexis, Deformation and Exhumation Mechanism for UHP Metamorphic Rocks: A Case Study in the North Qaidam and South Altyn UHP terrane, Western China. Acta Geologica Sinica, 2017, 91 (1): 361-362.

Zhao ,Xilin, Yu Shengyao*, Mao Jianren, Yu Minggang, Jiangyang, Chen Zhihong.  Compression between microcontinents in the Cathaysian Block during the early Yanshanian: petrogenesis of the Tangquan pluton in Southwest Fujian Province, Southeast China. Geological Journal, 2017,52: 970-991.

Peng, Yinbiao, Yu Shengyao*, Zhang Jianxin, Li Sanzhong , Tong Laixi, Sun Deyou. Early Paleozoic arc magmatism and metamorphism in the northern Qilian Block, western China: petrological and geochronological constraints. Geological Journal, 2017, 52, 339-364 .

Zhao ,Xilin, Yu Shengyao*, Jiangyang, Mao Jianren, Yu Minggang. Petrogenesis of two stages Cretaceous granites in southwest Fujian Province: implications for the tectonic transition of southeast China. Geological Journal, 2017,Doi:10.1002/gj.3171.

Guo, Jing, Luo, Zhaohua*, Yu Shengyao*, Santosh M, Li Yunshuai.  Dike distribution density: Method for quantitative mine targets prediction in the South Alatao Mountains area, NW China. Geological Journal, 2017, 53, 1295-1307.

Peng Yinbiao, Yu Shengyao*Zhang, JianxinLi SanzhongSun Deyou, Tong Laixi. Early Paleozoic arc magmatism and metamorphism in the northern Qilin Block, western China: A case study of Menyuan-Kekeli. Acta Petrologica Sinica, 2017, 33(12), 3925-3941.

Zhang ,JianXin, Yu ShengYao, Mattinson C G. Early Paleozoic polyphase metamorphism in northern Tibet, China. Gondwana Research, 2017. 41,267-289.

Mao ,Xiaohong, Zhang Jianxin, Yu Shengyao, Li Yunshuai, Yu Xingxing, Lu Zenglong. Early Paleozoic granulite-facies metamorphism and antexis in the northern West Qinling orogen: Monazite and zircon U-Pb geochronological constraints. SCIENCE CHINA (Earth Sciences), 2017, 60 (5): 943-957.

Li, Sanzhong, Zhao, Shujuan, Liu Xin, Cao Huahua, Yu Shan, Li Xiyao, Somewille Ian, Yu Shengyao, Suo Yanhui. 2017. Closure of the Proto-Tethys Ocean and Early Paleozoic amalgamation of microcontinental blocks in East Asia. Earth Science Reviews. doi.org/10.1016/j.earscirev.2017.01.011.

Li, Sanzhong, Suo Yanhui ,Yu Shengyao ,Li Rongxi , Yang Gaoxue , I.D. Somerville. Central China Orogen along the Silk Road (Part I): Tectono‐thermal evolution and its links. Geological Journal. 2017. 52(S1): 3-7.

Li, Xiyao , Li Sanzhong,Zhao Shujuan , I.D. Somerville, Guo Xiaoyu, Yu Shengyao ,Huang Zengbao,  Cao Huahua ,Huang Xingfu . Geochronology and geochemistry of early‐middle Silurian intrusive rocks in the Lanzhou–Baiyin regions, eastern part of Qilian Block, NW China: Source and tectonic implications. Geological Journal. 2017. 52(S1): 286-297.